Excel – funkce

revize 3. 12. 2013, popisy převzaty z oficiálního zdroje

Excel 2007 CZ | Excel 2007 EN | Excel 2007DE | Excel 2010 CZ | Excel 2010 EN | Excel 2010 DE | Excel 2013 CZ | Excel 2013 EN | Excel 2013 DE

Změny názvů funkcí v neanglických verzích aplikace Excel 2010 SP1

Funkce CZFunkce ENFunkce DEPoznámkaPopis
AANDUND Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
ABSABSABS Vrátí absolutní hodnotu čísla.
ACCRINTACCRINTAUFGELZINS Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
ACCRINTMACCRINTMAUFGELZINSF Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
ACOTACOTARCCOTExcel 2013  - nová funkceVrátí arkuskotangens čísla.
ACOTHACOTHARCCOTHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.
AGGREGATEAGGREGATEAGGREGATExcel 2010  - nová funkceVrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.
AMORDEGRCAMORDEGRCAMORDEGRK Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.
AMORLINCAMORLINCAMORLINEARK Vrátí odpis za každé účetní období.
ARABICARABICARABISCHExcel 2013  - nová funkcePřevede římské číslo na arabské.
ARCCOSACOSARCCOS Vrátí arkuskosinus čísla.
ARCCOSHACOSHARCCOSHYP Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.
ARCSINASINARCSIN Vrátí arkussinus čísla.
ARCSINHASINHARCSINHYPExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hyperbolický arkussinus čísla.
ARCTGATANARCTAN Vrátí arkustangens čísla.
ARCTG2ATAN2ARCTAN2 Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ARCTGHATANHARCTANHYP Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.
ASCASCASC Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).
AVERAGEAAVERAGEAMITTELWERTA Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
AVERAGEIFAVERAGEIFMITTELWERTWENNExcel 2007  - nová funkceVrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.
AVERAGEIFSAVERAGEIFSMITTELWERTWENNSExcel 2007  - nová funkceVrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.
BAHTTEXTBAHTTEXTBAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).
BASEBASEBASISExcel 2013  - nová funkcePřevede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.
BESSELIBESSELIBESSELI Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJBESSELJBESSELJ Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELKBESSELKBESSELK Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).
BESSELYBESSELYBESSELY Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BETA.DISTBETA.DISTBETA.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETA.INVBETA.INVBETA.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BETADIST
BETAVERT
Excel 2010  - vylepšená funkceVrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETAINVBETAINVBETAINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BIN2DECBIN2DECBININDEZ Převede binární číslo na desítkové.
BIN2HEXBIN2HEXBININHEX Převede binární číslo na šestnáctkové.
BIN2OCTBIN2OCTBININOKT Převede binární číslo na osmičkové.
BINOM.DISTBINOM.DISTBINOM.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
BINOM.DIST.RANGEBINOM.DIST.RANGEBINOM.VERT.BEREICHExcel 2013  - nová funkceVrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.
BINOM.INVBINOM.INVBINOM.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
BINOMDISTBINOMDISTBINOMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
BITANDBITANDBITUNDExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.
BITLSHIFTBITLSHIFTBITLVERSCHIEBExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITORBITORBITODERExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.
BITRSHIFTBITRSHIFTBITRVERSCHIEBExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITXORBITXORBITXODERExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.
BUDHODNOTAFVZW Vrátí budoucí hodnotu investice.
CEILING.MATHCEILING.MATHOBERGRENZE.MATHEMATIKExcel 2013  - nová funkceZaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
CEILING.PRECISECEILING.PRECISEOBERGRENZE.GENAUExcel 2010  - přejmenovaná funkceZaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.
CELÁ.ČÁSTINTGANZZAHL Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.
COMPLEXCOMPLEXKOMPLEXE Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.
CONCATENATECONCATENATEVERKETTEN Spojí několik textových položek do jedné.
CONFIDENCECONFIDENCEKONFIDENZ Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORMKONFIDENZ.NORMExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CONFIDENCE.TCONFIDENCE.TKONFIDENZ.TExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.
CONVERTCONVERTUMWANDELNExcel 2010  - vylepšená funkcePřevede číslo z jednoho měrného systému do jiného.
CORRELCORRELKORREL Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.
COSCOSCOS Vrátí kosinus čísla.
COSHCOSHCOSHYP Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COTCOTCOTExcel 2013  - nová funkceVrátí kotangens úhlu.
COTHCOTHCOTHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický kotangens čísla.
COUNTBLANKCOUNTBLANKANZAHLLEEREZELLEN Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.
COUNTIFCOUNTIFZÄHLENWENN Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
COUNTIFSCOUNTIFSZÄHLENWENNSExcel 2007  - nová funkceSpočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.
COUPDAYBSCOUPDAYBSZINSTERMTAGVA Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.
COUPDAYSCOUPDAYSZINSTERMTAGE Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.
COUPDAYSNCCOUPDAYSNCZINSTERMTAGNZ Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCDCOUPNCDZINSTERMNZ Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.
COUPNUMCOUPNUMZINSTERMZAHL Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.
COUPPCDCOUPPCDZINSTERMVZ Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.
COVARCOVARKOVAR Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
COVARIANCE.PCOVARIANCE.PKOVARIANZ.PExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
COVARIANCE.SCOVARIANCE.SKOVARIANZ.SExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.
CRITBINOMCRITBINOMKRITBINOMExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
CSCCSCCOSECExcel 2013  - nová funkceVrátí kosekans úhlu.
CSCHCSCHCOSECHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický kosekans úhlu.
CUBEKPIMEMBERCUBEKPIMEMBERCUBEKPIELEMENTExcel 2007  - nová funkceVrátí vlastnost klíčového ukazatele výkonu a zobrazí v buňce název. Klíčový ukazatel výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.
CUBEMEMBERCUBEMEMBERCUBEELEMENTExcel 2007  - nová funkceVrátí člen nebo n-tici z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.
CUBEMEMBERPROPERTYCUBEMEMBERPROPERTYCUBEELEMENTEIGENSCHAFTExcel 2007  - nová funkceVrátí hodnotu vlastnosti člena z datové krychle. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.
CUBERANKEDMEMBERCUBERANKEDMEMBERCUBERANGELEMENTExcel 2007  - nová funkceVrátí n-tý nebo pořadový člen množiny. Slouží k vrácení jednoho nebo více prvků množiny, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.
CUBESETCUBESETCUBEMENGEExcel 2007  - nová funkceDefinuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTCUBESETCOUNTCUBEMENGENANZAHLExcel 2007  - nová funkceVrátí počet položek sady.
CUBEVALUECUBEVALUECUBEWERTExcel 2007  - nová funkceVrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.
CUMIPMTCUMIPMTKUMZINSZExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
CUMPRINCCUMPRINCKUMKAPITALExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.
ČASTIMEZEIT Vrátí pořadové číslo určitého času.
ČASHODNTIMEVALUEZEITWERT Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.
ČÁST a MIDBMID, MIDBsTEIL-, TEILB Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.
ČETNOSTIFREQUENCYHÄUFIGKEIT Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
ČISTÁ.SOUČHODNOTANPVNBW Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.
DATUMDATEDATUM Vrátí pořadové číslo určitého data.
DATUMHODNDATEVALUEDATWERT Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DAYSDAYSTAGEExcel 2013  - nová funkce (nesprávně uváděná také jako DNY)Vrátí počet dní mezi dvěma daty.
DEC2BINDEC2BINDEZINBIN Převede desítkové číslo na binární.
DEC2HEXDEC2HEXDEZINHEX Převede desítkové číslo na šestnáctkové.
DEC2OCTDEC2OCTDEZINOKT Převede desítkové číslo na osmičkové.
DECIMALDECIMALDEZIMALExcel 2013  - nová funkcePřevede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.
DEGREESDEGREESGRAD Převede radiány na stupně.
DÉLKA a LENBLEN, LENBsLÄNGE-, LÄNGEB Vrátí počet znaků textového řetězce.
DELTADELTADELTA Testuje rovnost dvou hodnot.
DENDAYTAG Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DENTÝDNEWEEKDAYWOCHENTAG Převede pořadové číslo na den v týdnu.
DETERMINANTMDETERMMDET Vrátí determinant matice.
DEVSQDEVSQSUMQUADABW Vrátí součet druhých mocnin odchylek.
DISCDISCDISAGIO Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.
DMAXDMAXDBMAX Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.
DMINDMINDBMIN Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.
DNESTODAYHEUTE Vrátí pořadové číslo dnešního data.
DOLLARDEDOLLARDENOTIERUNGDEZ Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.
DOLLARFRDOLLARFRNOTIERUNGBRU Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.
DOSADITSUBSTITUTEWECHSELN V textovém řetězci nahradí starý text novým.
DPOČETDCOUNTDBANZAHL Spočítá buňky databáze obsahující čísla.
DPOČET2DCOUNTADBANZAHL2 Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.
DPRŮMĚRDAVERAGEDBMITTELWERT Vrátí průměr vybraných položek databáze.
DSMDOCH.VÝBĚRDSTDEVDBSTDABW Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSMODCHDSTDEVPDBSTDABWN Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.
DSOUČINDPRODUCTDBPRODUKT Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSUMADSUMDBSUMME Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.
DURATIONDURATIONDURATION Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
DVARDVARPDBVARIANZEN Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.
DVAR.VÝBĚRDVARDBVARIANZ Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.
DZÍSKATDGETDBAUSZUG Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.
EDATEEDATEEDATUM Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.
EFFECTEFFECTEFFEKTIV Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.
ENCODEURLENCODEURLURLCODIERENExcel 2013  - nová funkceVrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.
EOMONTHEOMONTHMONATSENDE Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.
ERFERFGAUSSFEHLERExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí chybovou funkci.
ERF.PRECISEERF.PRECISEGAUSSF.GENAUExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí chybovou funkci.
ERFCERFCGAUSSFKOMPLExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí doplňkovou chybovou funkci.
ERFC.PRECISEERFC.PRECISEGAUSSFKOMPL.GENAUExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.
EUROCONVERTEUROCONVERTEUROCONVERT Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.
EXPEXPEXP Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.
EXPON.DISTEXPON.DISTEXPON.VERTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
EXPONDISTEXPONDISTEXPONVERT Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
F.DISTF.DISTF.VERTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
F.DIST.RTF.DIST.RTF.VERT.REExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
F.INVF.INVF.INVExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
F.INV.RTF.INV.RTF.INV.REExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
F.TESTF.TESTF.TESTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí výsledek F-testu.
FACTDOUBLEFACTDOUBLEZWEIFAKULTÄTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí dvojitý faktoriál čísla.
FAKTORIÁLFACTFAKULTÄT Vrátí faktoriál čísla.
FDISTFDISTFVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
FILTERXMLFILTERXMLXMLFILTERNExcel 2013  - nová funkceVrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.
FINVFINVFINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
FISHERFISHERFISHER Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.
FISHERINVFISHERINVFISHERINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.
FLOOR.MATHFLOOR.MATHUNTERGRENZE.MATHEMATIKExcel 2013  - nová funkceZaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
FLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISEUNTERGRENZE.GENAUExcel 2010  - přejmenovaná funkceZaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno dolů bez ohledu na jeho znaménko.
FORECASTFORECASTPROGNOSE Vrátí hodnotu lineárního trendu.
FORMULATEXTFORMULATEXTFORMELTEXTExcel 2013  - nová funkceVrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.
FTESTFTESTFTEST Vrátí výsledek F-testu.
FVSCHEDULEFVSCHEDULEZW2 Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.
GAMMAGAMMAGAMMAExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu funkce gama.
GAMMA.DISTGAMMA.DISTGAMMA.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMA.INVGAMMA.INVGAMMA.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
GAMMADISTGAMMADISTGAMMAVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMAINVGAMMAINVGAMMAINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
GAMMALNGAMMALNGAMMALNExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISEGAMMALN.GENAUExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GAUSSGAUSSGAUSSExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.
GCDGCDGGT Vrátí největšího společného dělitele.
GEOMEANGEOMEANGEOMITTELExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí geometrický průměr.
GESTEPGESTEPGGANZZAHL Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.
HARMEANHARMEANHARMITTEL Vrátí harmonický průměr.
HEX2BINHEX2BINHEXINBIN Převede šestnáctkové číslo na binární.
HEX2DECHEX2DECHEXINDEZ Převede šestnáctkové číslo na desítkové.
HEX2OCTHEX2OCTHEXINOKT Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.
HLEDAT a SEARCHBSEARCH, SEARCHBsSUCHEN-, SUCHENB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).
HODINAHOURSTUNDE Převede pořadové číslo na hodinu.
HODNOTAVALUEWERT Převede textový argument na číslo.
HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)TEXTTEXTExcel 2010 bez SP1  - funkce TEXTZformátuje číslo a převede ho na text.
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZHYPERLINKHYPERLINK Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.DISTHYPGEOM.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
HYPGEOMDISTHYPGEOMDISTHYPGEOMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
CHIDISTCHIDISTCHIVERT Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHIINVCHIINVCHIINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.DISTCHISQ.DISTCHI-QHI.VERT.REExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
CHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RTCHIQU.VERT.REExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.INVCHISQ.INVCHIQU.INVExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
CHISQ.INV.RTCHISQ.INV.RTCHIQU.INV.REExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.TESTCHISQ.TESTCHIQU.TESTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí test nezávislosti.
CHITESTCHITESTCHITESTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí test nezávislosti.
CHYBA.TYPERROR.TYPEFEHLER.TYP Vrátí číslo odpovídající typu chyby.
IFERROR (CHYBHODN)IFERRORWENNFEHLERExcel 2007  - nová funkce, Excel 2010 bez SP1  - funkce CHYBHODNPokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IFNAIFNAWENNNVExcel 2013  - nová funkcePokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #N/A (hodnota nedostupná), vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IMABSIMABSIMABS Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.
IMAGINARYIMAGINARYIMAGINÄRTEIL Vrátí imaginární část komplexního čísla.
IMARGUMENTIMARGUMENTIMARGUMENT Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.
IMCONJUGATEIMCONJUGATEIMKONJUGIERTE Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.
IMCOSIMCOSIMCOS Vrátí kosinus komplexního čísla.
IMCOSHIMCOSHIMCOSHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.
IMCOTIMCOTIMCOTExcel 2013  - nová funkceVrátí kotangens komplexního čísla.
IMCSCIMCSCIMCOSECExcel 2013  - nová funkceVrátí kosekans komplexního čísla.
IMCSCHIMCSCHIMCOSECHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.
IMDIVIMDIVIMDIV Vrátí podíl dvou komplexních čísel.
IMEXPIMEXPIMEXP Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.
IMLNIMLNIMLN Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.
IMLOG10IMLOG10IMLOG10 Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.
IMLOG2IMLOG2IMLOG2Excel 2010  - vylepšená funkceVrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.
IMPOWERIMPOWERIMAPOTENZExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.
IMPRODUCTIMPRODUCTIMPRODUKT Vrátí součin 2 až 255 komplexních čísel.
IMREALIMREALIMREALTEIL Vrátí reálnou část komplexního čísla.
IMSECIMSECIMSECExcel 2013  - nová funkceVrátí sekans komplexního čísla.
IMSECHIMSECHIMSECHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.
IMSINIMSINIMSIN Vrátí sinus komplexního čísla.
IMSINHIMSINHIMSINHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.
IMSQRTIMSQRTIMWURZEL Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.
IMSUBIMSUBIMSUB Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.
IMSUMIMSUMIMSUMME Vrátí součet dvou komplexních čísel.
IMTANIMTANIMTANExcel 2013  - nová funkceVrátí tangens komplexního čísla.
INDEXINDEXINDEX Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
INTERCEPTINTERCEPTACHSENABSCHNITT Vrátí úsek lineární regresní čáry.
INTRATEINTRATEZINSSATZ Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.
INVERZEMINVERSEMINV Vrátí inverzní matici.
ISEVENISEVENISTGERADE Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.
ISFORMULAISFORMULAISTFORMELExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.
ISO.CEILINGISO.CEILINGISO.OBERGRENZE Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
ISODDISODDISTUNGERADE Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.
ISOWEEKNUMISOWEEKNUMISOKALENDERWOCHEExcel 2013  - nová funkcePro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.
ISPMTISPMTISPMT Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.
JE.ČISLOISNUMBERISTZAHL Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.
JE.CHYBAISERRISTFEHL Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #NENÍ_K_DISPOZICI).
JE.CHYBHODNISERRORISTFEHLER Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.
JE.LOGHODNISLOGICALISTLOG Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.
JE.NEDEFISNAISTNV Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.
JE.NETEXTISNONTEXTISTKTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.
JE.ODKAZISREFISTBEZUG Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.
JE.PRÁZDNÉISBLANKISTLEER Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.
JE.TEXTISTEXTISTTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
JISJISJIS Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).
DOLLARDM Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).
KDYŽIFIF Určí, který logický test má proběhnout.
KÓDCODECODE Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.
KOMBINACECOMBINKOMBINATIONEN Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.
KOMBINACE.ACOMBINAKOMBINATIONEN2Excel 2013  - nová funkceVrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.
KURTKURTKURT Vrátí hodnotu excesu množiny dat.
LARGELARGEKGRÖSSTE Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.
LCMLCMKGV Vrátí nejmenší společný násobek.
LINREGRESELINESTRGPExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí parametry lineárního trendu.
LINTRENDTRENDTREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.
LNLNLN Vrátí přirozený logaritmus čísla.
LOGLOG10LOG10 Vrátí dekadický logaritmus čísla.
LOGINVLOGINVLOGINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGLINREGRESELOGESTRKP Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGLINTRENDGROWTHVARIATION Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.
LOGNORM.DISTLOGNORM.DISTLOGNORM.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGNORM.INVLOGNORM.INVLOGNORM.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
LOGNORMDISTLOGNORMDISTLOGNORMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGZLOGLOG Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.
MALÁLOWERKLEIN Převede text na malá písmena.
MAXMAXMAX Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.
MAXAMAXAMAXA Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MDURATIONMDURATIONMDURATION Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
MEDIANMEDIANMEDIAN Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.
MĚSÍCMONTHMONAT Převede pořadové číslo na měsíc.
MINMINMIN Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.
MINAMINAMINA Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MINUTAMINUTEMINUTE Převede pořadové číslo na minutu.
MÍRA.VÝNOSNOSTIIRRIKVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
MODMODRESTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí zbytek po dělení.
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTIMIRRQIKV Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.
MODEMODEMODALWERT Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
MODE.MULTMODE.MULTMODUS.VIELFExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.
MODE.SNGLMODE.SNGLMODUS.EINFExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
MROUNDMROUNDVRUNDEN Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.
MULTINOMIALMULTINOMIALPOLYNOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel.
MUNITMUNITMEINHEITExcel 2013  - nová funkcePro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.
NNN Vrátí hodnotu převedenou na číslo.
NÁHČÍSLORANDZUFALLSZAHLExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
NAHRADIT a NAHRADITBREPLACE, REPLACEBsERSETZEN-, ERSETZENB Nahradí znaky uvnitř textu.
NAJÍT, FINDBFIND, FINDBsFINDEN-, FINDENB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).
NE (NENÍ)NOTNICHTExcel 2010 bez SP1  - funkce NENÍProvede logickou negaci argumentu funkce.
NEBOORODER Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.
NEDEFNANV Vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.DISTNEGBINOM.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NEGBINOMDISTNEGBINOMDISTNEGBINOMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NEPRAVDAFALSEFALSCH Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
NEPŘÍMÝ.ODKAZINDIRECTINDIREKT Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
NETWORKDAYSNETWORKDAYSNETTOARBEITSTAGE Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.
NETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTLNETTOARBEITSTAGE.INTLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
NOMINALNOMINALNOMINAL Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.
NORM.DISTNORM.DISTNORM.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORM.INVNORM.INVNORM.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORM.S.DISTNORM.S.DISTNORM.S.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORM.S.INVNORM.S.INVNORM.S.INVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORMDISTNORMDISTNORMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORMINVNORMINVNORMINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORMSDISTNORMSDISTNORMVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORMSINVNORMSINVSTANDNORMINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NUMBERVALUENUMBERVALUEZAHLENWERTExcel 2013  - nová funkcePřevede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.
NYNÍNOWJETZT Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
O.PROSTŘEDÍINFOINFO Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
OCT2BINOCT2BINOKTINBIN Převede osmičkové číslo na binární.
OCT2DECOCT2DECOKTINDEZ Převede osmičkové číslo na desítkové.
OCT2HEXOCT2HEXOKTINHEX Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.
ODDFPRICEODDFPRICEUNREGER.KURS Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.
ODDFYIELDODDFYIELDUNREGER.REND Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.
ODDLPRICEODDLPRICEUNREGLE.KURS Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.
ODDLYIELDODDLYIELDUNREGLE.REND Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.
ODKAZADDRESSADRESSE Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.
ODMOCNINASQRTWURZEL Vrátí kladnou druhou odmocninu.
ODPIS.LINSLNLIA Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.
ODPIS.NELINSYDDIA Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
ODPIS.ZA.INTVDBVDB Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.
ODPIS.ZRYCHDBGDA2 Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.
ODPIS.ZRYCH2DDBGDA Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
OPAKOVATREPTWIEDERHOLEN Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
PDURATIONPDURATIONPDURATIONExcel 2013  - nová funkceVrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.
PEARSONPEARSONPEARSON Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.
PERCENTILPERCENTILEQUANTIL Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTIL.EXCPERCENTILE.EXCQUANTIL.EXKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.
PERCENTIL.INCPERCENTILE.INCQUANTIL.INKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANKPERCENTRANKQUANTILSRANG Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXCQUANTILSRANG.EXKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.
PERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INCQUANTILSRANG.INKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERMUTACEPERMUTVARIATIONEN Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.
PERMUTACE.APERMUTATIONAVARIATIONEN2Excel 2013  - nová funkceVrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.
PHIPHIPHIExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.
PIPIPI Vrátí hodnotu čísla pí.
PLATBAPMTRMZExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
PLATBA.ÚROKIPMTZINSZExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí výšku úroku investice za dané období.
PLATBA.ZÁKLADPPMTKAPZExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
POČETCOUNTANZAHL Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
POČET.BLOKŮAREASBEREICHE Vrátí počet oblastí v odkazu.
POČET.OBDOBÍNPERZZR Vrátí počet období pro investici.
POČET2COUNTAANZAHL2 Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
POISSONPOISSONPOISSONExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
POISSON.DISTPOISSON.DISTPOISSON.VERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
POLÍČKOCELLZELLE Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
POSUNOFFSETBEREICH.VERSCHIEBEN Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
POWERPOWERPOTENZ Umocní číslo na zadanou mocninu.
POZVYHLEDATMATCHVERGLEICH Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
PRAVDATRUEWAHR Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.
PRICEPRICEKURS Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
PRICEDISCPRICEDISCKURSDISAGIO Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
PRICEMATPRICEMATKURSFÄLLIG Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
PROBPROBWAHRSCHBEREICH Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.
PROČISTITTRIMGLÄTTEN Odstraní z textu mezery.
PRŮMĚRAVERAGEMITTELWERT Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
PRŮMODCHYLKAAVEDEVMITTELABW Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.
PŘIHLÁSIT.IDREGISTER.IDREGISTER.KENNUMMER Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.
QUARTILQUARTILEQUARTILE Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
QUARTIL.EXCQUARTILE.EXCQUARTILE.EXKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).
QUARTIL.INCQUARTILE.INCQUARTILE.INKLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
QUOTIENTQUOTIENTQUOTIENT Vrátí celou část dělení.
RADIANSRADIANSBOGENMASS Převede stupně na radiány.
RANDBETWEENRANDBETWEENZUFALLSBEREICH Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.
RANKRANKRANG Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RANK.AVGRANK.AVGRANG.MITTELWExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RANK.EQRANK.EQRANG.GLEICHExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RECEIVEDRECEIVEDAUSZAHLUNG Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.
RKQRSQBESTIMMTHEITSMASS Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.
ROKYEARJAHR Převede pořadové číslo na rok.
ROK360DAYS360TAGE360 Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
ROMANROMANRÖMISCH Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.
ROUNDDOWNROUNDDOWNABRUNDEN Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ROUNDUPROUNDUPAUFRUNDEN Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.
RRIRRIZSATZINVESTExcel 2013  - nová funkceVrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.
RTDRTDRTD Načte data v reálném čase z programu podporujícího automatizaci modelu COM.
ŘÁDEKROWZEILE Vrátí číslo řádku odkazu.
ŘÁDKYROWSZEILEN Vrátí počet řádků v odkazu.
SECSECSECExcel 2013  - nová funkceVrátí sekans úhlu.
SECHSECHSECHYPExcel 2013  - nová funkceVrátí hyperbolický sekans úhlu.
SEKUNDASECONDSEKUNDE Převede pořadové číslo na sekundu.
SERIESSUMSERIESSUMPOTENZREIHE Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.
SHEETSHEETBLATTExcel 2013  - nová funkceVrátí číslo odkazovaného listu.
SHEETSSHEETSBLÄTTERExcel 2013  - nová funkceVrátí počet listů v odkazu.
SIGNSIGNVORZEICHEN Vrátí znaménko čísla.
SINSINSIN Vrátí sinus daného úhlu.
SINHSINHSINHYP Vrátí hyperbolický sinus čísla.
SKEWSKEWSCHIEFE Vrátí zešikmení rozdělení.
SKEW.PSKEW.PSCHIEFE.PExcel 2013  - nová funkceVrátí nepravidelnost v rozložení na základě zadaných hodnot, což je charakteristika stupně asymetrie rozložení oproti středové hodnotě.
SLOPESLOPESTEIGUNG Vrátí směrnici lineární regresní čáry.
SLOUPCECOLUMNSSPALTEN Vrátí počet sloupců v odkazu.
SLOUPECCOLUMNSPALTE Vrátí číslo sloupce odkazu.
SMALLSMALLKKLEINSTE Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.
SMODCHSTDEVPSTABWN Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
SMODCH.PSTDEV.PSTABW.NExcel 2010  - přejmenovaná funkceVypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
SMODCH.VÝBĚRSTDEVSTABWExcel 2010  - vylepšená funkceVypočte směrodatnou odchylku výběru.
SMODCH.VÝBĚR.SSTDEV.SSTABW.SExcel 2010  - vylepšená funkceVypočte směrodatnou odchylku výběru.
SOUČHODNOTAPVBW Vrátí současnou hodnotu investice.
SOUČINPRODUCTPRODUKT Vynásobí argumenty funkce.
SOUČIN.MATICMMULTMMULT Vrátí součin dvou matic.
SOUČIN.SKALÁRNÍSUMPRODUCTSUMMENPRODUKT Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
SQL.REQUESTSQL.REQUESTSQL.REQUEST Připojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.
SQRTPISQRTPIWURZELPI Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).
STANDARDIZESTANDARDIZESTANDARDISIERUNG Vrátí normalizovanou hodnotu.
STDEVASTDEVASTABWA Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STDEVPASTDEVPASTABWNA Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STEJNÉEXACTIDENTISCH Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.
STEYXSTEYXSTFEHLERYX Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.
SUBTOTALSUBTOTALTEILERGEBNIS Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.
SUMASUMSUMME Sečte argumenty funkce.
SUMA.ČTVERCŮSUMSQQUADRATESUMME Vrátí součet druhých mocnin argumentů.
SUMIFSUMIFSUMMEWENN Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMIFSSUMIFSSUMMEWENNSExcel 2007  - nová funkceSečte buňky určené více zadanými podmínkami.
SUMX2MY2SUMX2MY2SUMMEX2MY2 Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2SUMX2PY2SUMMEX2PY2 Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2SUMXMY2SUMMEXMY2 Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SVYHLEDATVLOOKUPSVERWEIS Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.
TTT Převede argumenty na text.
T.DISTT.DISTT.VERTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.DIST.2TT.DIST.2TT.VERT.2SExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.DIST.RTT.DIST.RTT.VERT.REExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
T.INVT.INVT.INVExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.
T.INV.2TT.INV.2TT.INV.2SExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.TESTT.TESTT.TESTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
TBILLEQTBILLEQTBILLÄQUIV Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICETBILLPRICETBILLKURS Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.
TBILLYIELDTBILLYIELDTBILLRENDITE Vrátí výnos směnky státní pokladny.
TDISTTDISTTVERTExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
TGTANTAN Vrátí tangens čísla.
TGHTANHTANHYP Vrátí hyperbolický tangens čísla.
TINVTINVTINVExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
TRANSPOZICETRANSPOSEMTRANS Vrátí transponovanou matici.
TRIMMEANTRIMMEANGESTUTZTMITTEL Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.
TTESTTTESTTTEST Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
TYPTYPETYP Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.
UNICODEUNICODEUNICODEExcel 2013  - nová funkceVrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.
UNICHARUNICHARUNIZEICHENExcel 2013  - nová funkceVrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.
ÚROKOVÁ.MÍRARATEZINS Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.
USEKNOUTTRUNCKÜRZEN Zkrátí číslo na celé číslo.
VARVARPVARIANZEN Vypočte rozptyl základního souboru.
VAR.PVAR.PVAR.PExcel 2010  - přejmenovaná funkceVypočte rozptyl základního souboru.
VAR.SVAR.SVAR.SExcel 2010  - vylepšená funkceVypočte rozptyl výběru.
VAR.VÝBĚRVARVARIANZExcel 2010  - vylepšená funkceVypočte rozptyl výběru.
VARAVARAVARIANZA Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VARPAVARPAVARIANZENA Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VELKÁUPPERGROSS Převede text na velká písmena.
VELKÁ2PROPERGROSS2 Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.
VOLATCALLAUFRUFEN Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo v soboru prostředků.
VVYHLEDATHLOOKUPWVERWEIS Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
VYČISTITCLEANSÄUBERN Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
VYHLEDATLOOKUPVERWEIS Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
WEBOVÁSLUŽBAWEBSERVICEWEBDIENSTExcel 2013  - nová funkceVrátí data z webové služby.
WEEKNUMWEEKNUMKALENDERWOCHE Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
WEIBULLWEIBULLWEIBULL Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
WEIBULL.DISTWEIBULL.DISTWEIBULL.VERTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
WORKDAYWORKDAYARBEITSTAG Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.
WORKDAY.INTLWORKDAY.INTLARBEITSTAG.INTLExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
XIRRXIRRXINTZINSFUSSExcel 2010  - vylepšená funkceVrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XNPVXNPVXKAPITALWERT Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XORXORXODERExcel 2013  - nová funkceVrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.
YEARFRACYEARFRACBRTEILJAHRE Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.
YIELDYIELDRENDITE Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
YIELDDISCYIELDDISCRENDITEDIS Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.
YIELDMATYIELDMATRENDITEFÄLL Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
Z.TESTZ.TESTGTESTExcel 2010  - přejmenovaná funkceVrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.
ZAOKR.DOLŮFLOORUNTERGRENZEExcel 2010  - vylepšená funkceZaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ZAOKR.NAHORUCEILINGOBERGRENZEExcel 2010  - vylepšená funkceZaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
ZAOKROUHLITROUNDRUNDEN Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉODDUNGERADE Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉEVENGERADE Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.TEXTFIXEDFEST Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
ZÍSKATKONTDATAGETPIVOTDATAPIVOTDATENZUORDNEN Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.
ZLEVA (VLEVO) a LEFTBLEFT, LEFTBsLINKS-, LINKSBExcel 2010 bez SP1  - funkce VLEVOVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.
ZNAKCHARZEICHEN Vrátí znak určený číslem kódu.
ZPRAVA (VPRAVO) a RIGHTBRIGHT, RIGHTBsRECHTS-, RECHTSBExcel 2010 bez SP1  - funkce VPRAVOVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.
ZTESTZTESTGTEST Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.
ZVOLITCHOOSEWAHL Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.
ZVUKOVÉPHONETICPHONETIC Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.