Klávesové zkratky v Excelu

Klávesová zkratka (obor užití)Popis
Klávesy pro zadávání dat v listu
ENTERDokončení zadání buňky a přesun ve výběru dolů
ALT+ENTERZahájení nového řádku ve stejné buňce
CTRL+ENTERVyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním
SHIFT+ENTERDokončení zadání buňky a přesun ve výběru nahoru
TABDokončení zadání buňky a přesun ve výběru vpravo
SHIFT+TABDokončení zadání buňky a přesun ve výběru vlevo
ESCZrušení zadání buňky
BACKSPACEOdstranění znaku vlevo od umístění kurzoru nebo odstranění výběru
DELETEOdstranění znaku vpravo od umístění kurzoru nebo odstranění výběru
CTRL+DELETEOdstranění textu až ke konci řádku
Klávesy se šipkouPřesun o jeden znak nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo
HOMEPřesun na začátek řádku
F4 nebo CTRL+YOpakování poslední akce
SHIFT+F2Úprava komentáře k buňce
CTRL+SHIFT+F3Vytvoření názvů z popisků řádků a sloupců
CTRL+DVyplnění směrem dolů
CTRL+RVyplnění směrem vpravo
CTRL+F3Definování názvu
Klávesy pro práci v buňkách nebo v řádku vzorců
BACKSPACEÚprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravějejího obsahu
ENTERDokončení zadání buňky
CTRL+SHIFT+ENTERZadání vzorce jako maticového vzorce
ESCOdstranění zadání z buňky nebo řádku vzorců
CTRL+AZobrazení okna vzorce po zadání názvu funkce do vzorce
CTRL+SHIFT+AVložení názvů argumentů a závorek pro funkci po zadání názvu funkce do vzorce
CTRL+KVložení hypertextového odkazu
ENTER (v buňce obsahující hypertextový odkaz)Aktivování hypertextového odkazu
F2Úprava aktuální buňky a umístění kurzoru na konec řádku
F3Vložení definovaného názvu do vzorce
SHIFT+F3Vložení funkce do vzorce
F9Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech
CTRL+ALT+F9Výpočet všech listů v aktivním sešitu
SHIFT+F9Výpočet aktivního listu
= (znaménko rovná se)Zahájení vzorce
ALT+= (znaménko rovná se)Vložení vzorce AutoSum
CTRL+; (středník)Zadání kalendářního data
CTRL+SHIFT+: (dvojtečka)Zadání času
CTRL+SHIFT+ ' (uvozovky)Kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců
CTRL+` (jednoduchá levá uvozovka)Střídání zobrazení hodnot a vzorců buněk (nefunkční)
CTRL+' (apostrof)Kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců (nefunkční)
ALT+ŠIPKA DOLŮZobrazení seznamu automatického dokončení
Klávesové zkratky pro formátování dat
ALT+' (apostrof)Zobrazení dialogového okna Styl (nefunkční)
CTRL+1Zobrazení dialogového okna Formát buněk (nefunkční, odpovídá Ctrl++)
CTRL+SHIFT+~ (tilda)Použití obecného číselného formátu (nefunkční)
CTRL+SHIFT+$Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla se zobrazí v závorkách) (nefunkční, odpovídáCtrl+U)
CTRL+SHIFT+%Použití formátu procent bez desetinných míst (nefunkční, odpovídá Ctrl+5)
CTRL+SHIFT+^ (stříška)Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy (nefunkční)
CTRL+SHIFT+#Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem (nefunkční, odpovídá Ctrl+I)
CTRL+SHIFT+@Použití formátu času s hodinami a minutami (nefunkční, odpovídá Ctrl+B)
CTRL+SHIFT+!Použití číselný formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem - (minus) u zápornýchhodnot
CTRL+SHIFT+&Použití vnějšího ohraničení (nefunkční)
CTRL+SHIFT+_Odstranění všech ohraničení
CTRL+BPoužití nebo odstranění tučného formátu
CTRL+IPoužití nebo odstranění formátu kurzívy
CTRL+UPoužití nebo odstranění podtržení
CTRL+5Použití nebo odstranění přeškrtnutého formátu (nefunkční, má být Ctrl+Shift+5)
CTRL+9Skrytí řádků (nefunkční, má být Ctrl+Shift+9)
CTRL+SHIFT+( (levá závorka)Zobrazení řádků (nefunkční)
CTRL+0 (nula)Skrytí sloupců (nefunkční, má být Ctrl+Shift+0)
CTRL+SHIFT+) (pravá závorka)Zobrazení sloupců (nefunkční)
Klávesy pro úpravu dat
F2Úprava aktuální buňky a umístění kurzoru na konec řádku
ESCOdstranění zadání z buňky nebo řádku vzorců
BACKSPACEÚprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravějejího obsahu
F3Vložení definovaného názvu do vzorce
ENTERDokončení zadání buňky
CTRL+SHIFT+ENTERZadání vzorce jako maticového vzorce
CTRL+AZobrazení okna vzorce po zadání názvu funkce do vzorce
CTRL+SHIFT+AVložení názvů argumentů a závorek pro funkci po zadání názvu funkce do vzorce
F7Zobrazení dialogového okna Kontrola pravopisu
Klávesy pro vložení, odstranění a kopírování výběru
CTRL+CKopírování výběru
CTRL+XVyjmutí výběru
CTRL+VVložení výběru
DELETEVymazání obsahu výběru
CTRL+- (spojovník)Odstranění výběru (odpovídá Ctrl+-(mínus))
CTRL+ZVrácení poslední akce zpět
CTRL+SHIFT+PLUSVložení prázdné buňky (odpovídá Ctrl++(plus))
Klávesy pro pohyb v rámci výběru
ENTERPostupně z horní části výběru do dolní nebo ve směru vybraném na kartě Úpravy (nabídka Nástroje příkazMožnosti)
SHIFT+ENTERZ dolní části výběru do horní nebo v opačném směru, než je vybrán na kartě Úpravy (nabídka Nástroje příkazMožnosti)
TABVe výběru zleva doprava nebo o jednu buňku dolů, pokud je vybrán pouze jeden sloupec
SHIFT+TABVe výběru zprava doleva nebo o jednu buňku nahoru, pokud je vybrán pouze jeden sloupec
CTRL+. (tečka)Ve směru hodinových ručiček do dalšího rohu výběru
CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVODoprava mezi nesousedícími výběry
CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVODoleva mezi nesousedícími výběry
Klávesy pro výběr dat a buněk
CTRL+SHIFT+* (hvězdička)Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky (aktuální oblast je plocha ohraničená prázdnými řádky a sloupci)(nefunkční, má být Ctrl+*)
SHIFT+klávesa se šipkouRozšíření výběru o jednu buňku
CTRL+SHIFT+klávesa se šipkouRozšíření výběru k poslední buňce, která není prázdná, ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka
SHIFT+HOMERozšíření výběru k začátku řádku
CTRL+SHIFT+HOMERozšíření výběru k začátku listu
CTRL+SHIFT+ENDRozšíření výběru k poslední buňce v listu (pravý dolní roh)
CTRL+MEZERNÍKVýběr celého sloupce
SHIFT+MEZERNÍKVýběr celého řádku
CTRL+AVýběr celého listu
SHIFT+BACKSPACEPokud je vybráno více buněk, výběr pouze aktivní buňky
SHIFT+PAGE DOWNRozšíření výběru dolů o jednu obrazovku
SHIFT+PAGE UPRozšíření výběru nahoru o jednu obrazovku
CTRL+SHIFT+MEZERNÍKVýběr všech objektů v listu v případě, že je již jeden objekt vybrán
CTRL+6Střídání skrytí a zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů pro objekty (nefunkční)
CTRL+7Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Standardní (nefunkční, má být Ctrl+Shift+7)
F8Zapnutí možnosti rozšíření výběru pomocí kláves se šipkou
SHIFT+F8Přidání další oblasti buněk k výběru nebo použití kláves se šipkou k přesunu na začátek oblasti, kterou chcetepřidat, a výběr následující oblasti stisknutím klávesy F8 a kláves se šipkou
SCROLL LOCK, SHIFT+HOMERozšíření výběru k poslední buňce v levém horním rohu okna
SCROLL LOCK, SHIFT+ENDRozšíření výběru k buňce v pravém dolním rohu okna
Tip: Pokud používáte klávesy pro posun (např. PAGEUP a PAGE DOWN), aniž by byla klávesa SCROLL LOCK zapnuta, přesune se výběr ve vzdálenosti posunu. Jestliže chcete

při posunu zachovat stejný výběr, zapněte nejprve klávesu SCROLL LOCK.
Klávesy pro rozšíření výběru v režimu klávesy END
ENDZapnutí nebo vypnutí režimu klávesy END
END, SHIFT+klávesa se šipkouRozšíření výběru k poslední buňce, která není prázdná, ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka
END, SHIFT+HOMERozšíření výběru k poslední buňce v listu (pravý dolní roh)
END, SHIFT+ENTERRozšíření výběru k poslední buňce v aktuálním řádku. Tato klávesová zkratka není k dispozici, pokud jstezaškrtnuli políčko Převod navigačních kláves na kartě Převod (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti).
Klávesy pro výběr buněk se zvláštními charakteristikami
CTRL+SHIFT+* (hvězdička)Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky (aktuální oblast je plocha ohraničená prázdnými řádky a sloupci)(nefunkční, odpovídá Ctrl+*)
CTRL+/Výběr aktuální matice, což je matice obsahující aktivníbuňku
CTRL+SHIFT+O (písmeno O)Výběr všech buněk s komentáři
CTRL+\Výběr buněk v řádku, které neodpovídají hodnotě v aktivní buňce v daném řádku. Je nutné vybrat řádek začínajícíaktivní buňkou. (nefunkční)
CTRL+SHIFT+| (kolmý oddělovač)Výběr buněk ve sloupci, které neodpovídají hodnotě v aktivní buňce v daném sloupci. Je nutné vybrat sloupeczačínající aktivní buňkou. (nefunkční)
CTRL+[ (levá hranatá závorka)Výběr pouze buněk, na které přímo odkazují vzorce v daném výběru (nefunkční)
CTRL+SHIFT+{ (levá složená závorka)Výběr všech buněk, na které přímo nebo nepřímo odkazují vzorce v daném výběru (nefunkční)
CTRL+] (pravá hranatá závorka)Výběr pouze buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku (nefunkční)
CTRL+SHIFT+} (pravá složená závorka)Výběr všech buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku (nefunkční)
ALT+; (středník)Výběr pouze viditelných buněk v aktuálním výběru
Klávesové zkratky pro práci s datovými formuláři
ALT+klávesa písmene, kde písmeno je podtržené písmeno v názvu pole nebo příkazuVýběr pole nebo příkazového tlačítka
ŠIPKA DOLŮPřesun do stejného pole v dalším záznamu
ŠIPKA NAHORUPřesun do stejného pole v předchozím záznamu
TABPřesun do dalšího pole, které můžete v záznamu upravit
SHIFT+TABPřesun do předchozího pole, které můžete v záznamu upravit
ENTERPřesun do prvního pole v dalším záznamu
SHIFT+ENTERPřesun do prvního pole v předchozím záznamu
PAGE DOWNPřesun do stejného pole o 10 záznamů vpřed
CTRL+PAGE DOWNPřesun do nového záznamu
PAGE UPPřesun do stejného pole o 10 záznamů zpět
CTRL+PAGE UPPřesun do prvního záznamu
HOME nebo ENDPřesun na začátek nebo konec pole
SHIFT+ENDRozšíření výběru ke konci pole
SHIFT+HOMERozšíření výběru k začátku pole
ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVOPřesun o jeden znak vlevo nebo vpravo v rámci pole
SHIFT+ŠIPKA VLEVOVýběr znaku vlevo
SHIFT+ŠIPKA VPRAVOVýběr znaku vpravo
Klávesy pro práci s přehledy dat
ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVOSeskupení řádků nebo sloupců
ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVOOddělení řádků nebo sloupců
CTRL+8Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu
CTRL+9Skrytí vybraných řádků
CTRL+SHIFT+( (levá závorka)Zrušení skrytí vybraných řádků
CTRL+0 (nula)Skrytí vybraných sloupců
Klávesy CTRL+SHIFT+) (pravá závorka)Zrušení skrytí vybraných sloupců
Klávesy používané u kontingenčních tabulek a grafů
ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮVýběr předchozí nebo další položky v seznamu
ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVOVýběr tlačítka pole směrem vlevo nebo vpravo v seznamu tlačítek polí s více sloupci
ALT+SPřesun vybraného pole do oblasti Sloupec
ALT+APřesun vybraného pole do oblasti Data
ALT+LZobrazení dialogového okna Pole kontingenční tabulky
ALT+TPřesun vybraného pole do oblasti Stránka
ALT+EPřesun vybraného pole do oblasti Řádek
CTRL+SHIFT+* (hvězdička)Výběr celé kontingenční tabulky
Klávesy se šipkami pro výběr buňky obsahující pole a potom ALT+ŠIPKA DOLŮZobrazení seznamu pro aktuální pole kontingenční tabulky
Klávesy se šipkami pro výběr stránkového pole kontingenčního grafu a potom ALT+ŠIPKA DOLŮZobrazení seznamu pro aktuální stránkové pole kontingenčního grafu
ŠIPKA NAHORUVýběr předchozí položky v seznamu
ŠIPKA DOLŮVýběr další položky v seznamu
HOMEVýběr první položky zobrazené v seznamu
ENDVýběr poslední položky zobrazené v seznamu
ENTERZobrazení vybrané položky
MEZERNÍKZaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka v seznamu
ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVOSeskupení vybraných položek kontingenční tabulky
ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVOOddělení vybraných položek kontingenční tabulky
Klávesy pro pohyb a posun v listu nebo sešitu
Klávesy se šipkouPřesun o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo
CTRL+klávesa se šipkouPřesun k okraji aktuální oblasti dat
HOMEPřesun na začátek řádku
CTRL+HOMEPřesun na začátek listu
CTRL+ENDPřesun do poslední buňky v listu, což je buňka v průniku používaného sloupce, který se nachází nejvíce vpravo,a nejspodnějšího používaného řádku (v pravém dolním rohu). Tato buňka je umístěna úhlopříčně proti počáteční buňce

(většinou A1).
PAGE DOWNPřesun o jednu obrazovku dolů
PAGE UPPřesun o jednu obrazovku nahoru
ALT+PAGE DOWNPřesun o jednu obrazovku vpravo
ALT+PAGE UPPřesun o jednu obrazovku vlevo
CTRL+PAGE DOWNPřesun do dalšího listu v sešitu
CTRL+PAGE UPPřesun do předchozího listu v sešitu
CTRL+F6 nebo CTRL+TABPřesun do dalšího sešitu nebo okna
CTRL+SHIFT+F6 nebo CTRL+SHIFT+TABPřesun do předchozího sešitu nebo okna
F6Přesun do následujícího podokna v rozděleném sešitu
SHIFT+F6Přesun do předchozího podokna v rozděleném sešitu
CTRL+BACKSPACEZobrazení aktivní buňky posunutím listu
F5Zobrazení dialogového okna Přejít na
SHIFT+F5Zobrazení dialogového okna Najít
SHIFT+F4Opakování poslední akce Najít (totéž jako Najít další)
TABPřesun mezi odemknutými buňkami v zamknutém listu
Klávesy pro pohyb v listu v režimu klávesy END
ENDZapnutí nebo vypnutí režimu klávesy END
END, klávesa se šipkouPřesun o jeden blok dat v řádku nebo sloupci
END, HOMEPřesun do poslední buňky v listu, což je buňka v průniku používaného sloupce, který se nachází nejvíce vpravo,a nejspodnějšího používaného řádku (v pravém dolním rohu). Tato buňka je umístěna úhlopříčně proti počáteční buňce

(většinou A1).
END, ENTERPřesun na poslední buňku vpravo v aktuálním řádku, který není prázdný. Tato klávesová zkratka není k dispozici,pokud jste zaškrtnuli políčko Převod navigačních kláves na kartě Převod (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti).
Klávesy pro pohyb v listu se zapnutou klávesou SCROLL LOCK
SCROLL LOCKVypnutí nebo zapnutí klávesy SCROLL LOCK
HOMEPřesun do buňky v levém horním rohu okna
ENDPřesun do buňky v pravém dolním rohu okna
ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮPosun o jeden řádek nahoru nebo dolů
ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVOPřesun o jeden sloupec vlevo nebo vpravo
Klávesy pro náhled a tisk dokumentu
CTRL+P nebo CTRL+SHIFT+F12Zobrazení dialogového okna Tisk
Práce v náhledu tisku
Klávesy se šipkamiPohyb po stránce při přiblížení
PAGE UP nebo PAGE DOWNPřesun o jednu stránku při oddálení
CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA VLEVOPřesun na první stránku při oddálení
CTRL+ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVOPřesun na poslední stránku při oddálení