Základní pojmy

Obrazové a textové materiály na této stránce je zakázáno sdílet a šířit bez souhlasu autora.

Excel 2010 - popis okna (CZ, EN)
Excel 2010 – popis okna (CZ, EN)
Excel 2010 - popis okna (CZ, EN)
Excel 2010 – popis okna (CZ, EN)
Editor VBA (VBE) - popis okna
Editor VBA (VBE) – popis okna
Editor VBA (VBE) - popis prvků formuláře
Editor VBA (VBE) – popis prvků formuláře
Editor VBA (VBE) - popis panelů
Editor VBA (VBE) – popis panelů
Oblasti buněk - pojmy
Oblasti buněk – pojmy
Forma uspořádání dat v Excelu
Forma uspořádání dat v Excelu
Graf - názvosloví
Graf – názvosloví
PojemDěleníKlíčová slová (EN)Definice podle ProExcel.cz
Adresa (buňky, oblasti buněk)AddressOdkaz, jehož prostřednictvím se odkazujeme na buňku nebo oblast buněk. Adresa je tvořena písmenem sloupce a číslem řádku (např. buňka s adresou B2 leží v průsečíku sloupce B a druhého řádku). V případě spojité oblasti je adresa zpravidla definována levou horní a pravou dolní (tj. protější rohovou, diagonální) buňkou (např. oblast buněk s adresou B2:C4 obsahuje buňky B2, C2, B3, C3, B4 a C4). Adresa může být relativní (B2), smíšená ($B2, B$2) nebo absolutní ($B$2). Význam hledejte při rozkopírování vzorců a při operaci tažení. Rozlišujeme také adresování typu A1 (zmíněné výše) a R1C1 (relativní posun v jednotkách řádků a sloupců). Ve VBA nebo vzorcích listu se můžeme odkazovat na buňku číslem řádku a číslem sloupce (nikoliv písmenem).
Aktivní buňkaActiveCellBuňka se zaměřením (jedinečná pro každý list). Pokud je na listu vybrána jediná buňka, je ohraničena tučně (tzv. buňkový kurzor). Ve výběru více buněk se jeví jako nejsvětlejší a lze ji měnit kupříkladu stiskem klávesy Tab.
AlgoritmusAlgorithmAlgoritmus je efektivní, jasně definovaná, konečná a zopakovatelná posloupnost operací pro řešení jistého problému se svými vstupy a jim odpovídajícími výstupy. Může být různě časové i paměťově náročný (složitý).
APIApplication Programming Interface, Win32APIAPI představuje rozhraní pro programování aplikací. Jde o sbírku procedur, funkcí či tříd nějaké knihovny (DLL) nebo jádra operačního systému, které může programátor využívat. API funkce slouží ke komunikaci systému s programy nebo mezi samotnými aplikacemi.
BackstageBackstage ViewV podstatě se tímto pojmem myslí obsah okna, který najdete po klepnutí na kartu Soubor v Excelu (Office) 2010.
BuňkaCell, Range, SpecialCellsNejmenší stavební jednotka tabulky (pracovního listu) nesoucí informaci (data, vzorec), na níž se odkazujeme adresou. Jinak řečeno, jedná se o nejmenší adresovatelný prostor na listu. Uchopením buňky za její hranu (ukazatel myši se změní na všesměrové šipky) a tažením metodou Táhni a pusť můžeme buňky přesouvat (kopírovat), tažením za vyplňovací úchyt rozšířit obsah do sousedících buněk.
ČísloValueObecně Excel považuje za číslo takový obsah proměnné či buňky, který může vyhodnotit číselně. Datum je v Excelu interně vyjádřeno jako pořadové číslo dne od roku 1900, jedná se tedy také o číslo. Pravdivostní (logické) hodnoty (PRAVDA/TRUE, NEPRAVDA/FALSE) zastupují v elekrotechnice také čísla a to 0 (nepravda) a 1 (pravda). Pozor! Ve VBA představuje True hodnotu -1. V praxi budeme ale víceméně ctít matematický význam pojmu číslo, které ve VBA zastupují především datové typy Byte, Integer, Long, Single a Double.
Čtvercová oblast (buněk)Square SelectionSpojitá oblast buněk, v níž je počet řádků roven počtu sloupců (tj. existují buňky ležící na diagonále a lze ji tak považovat za čtvercovou matici). Na pohled nemusí vypadat jako čtverec.
DataData ValidationJakékoliv informace (hodnoty, řetězce, datumy) uložené v jejich nositeli (buňky, pole, recordset, textový či jiný soubor), zadané ručně či jako výsledek funkce nebo databázového dotazu.
DatumyDate, DatesData typu datum. Každé datum (den) je v Excelu interně vyjádřeno pořadovým číslem od roku 1900 (například datum 23.6.2011 je reprezentováno číslem 40717). Časové údaje představují (desetinnou) část dne (12 hodin = polovina dne = 0,5). Ve VBA se jedná o datový typ Date, který zahrnuje také časové údaje.
Definovaný názevDefined nametj. vlastní název. Nevhodný pojem pro pojmenovaný vzorec, který reprezentuje prostý odkaz na buňku (je zobrazen v Poli názvů), nebo jemuž je vyhrazen prostor v paměti (viz Správce názvů).
DeklaraceDeclaration, Dim, Public, Private, StaticDefinice procedury, funkce, proměnné či konstanty, která popisuje její charakter, umístění v paměti, rozsah platnosti a životnost
DoplněkAddinNadstavba, která rozšiřuje funkčnost aplikace (přidává funkce, ovládací prvky aj.). Doplněk je možné vytvořit vlastními silami prostřednictvím VBA přímo v aplikacích Office nebo s pomocí jiného programovacího jazyka (VB6, VB.NET, C a jeho odnože) v prostředí Visual Studia (VSTO).
DvojklikDouble-clickDvojitý stisk levého tlačítka počítačové myši. Jedná se o dvojici klepnutí na tlačítko v rychlém sledu po sobě.
FiltrAutoFilterNástroj, který umí v daném sloupci vybrat (vytřídit) jen položky vyhovující určité podmínce.
FokusFocusZaměření, nebo-li stav výběru daného objektu (okna aplikace, ovládacího prvku apod.). Má-li objekt fokus, pak říkáme, že je aktivní a směřují k němu instrukce.
Formát, formátování (buňky)FormatVizuální úprava buňky (barevnost, styl ohraničení, písmo) a jejího obsahu (zobrazovaná forma). Má-li být formát ovlivněn kupříkladu hodnotou v jiné buňce, mluvíme o podmíněném formátování.
FormulářUserFormUživatelské dialogové okno pocházející z prostředí VBA pro komunikaci s uživatelem (za účelem získání vstupů apod). Tento pojem používá také Excel pro svůj dialog pracující s daty seznamu. Máte-li na mysli naformátovanou oblast listu nebo dokument Wordu, jež zpravidla kopíruje papírovou předlohu (tiskopis), používejte raději výraz "šablona".
FunkceFunkce (matematický pojem)FunctionPředpis definovaný na množině M, podle kterého je každému x náležícímu do množiny M přiřazeno právě jedno číslo y. V zápisu y = f(x) je y závisle proměnná, f je funkcí x a x je nezávisle proměnná (parametr). Argument je konkrétní hodnota dosazovaná za x. Výsledkem funkce je hodnota.
Funkce listuWorksheet FunctionVestavěná vlastní funkce Excelu (sem patří i funkce obsažené v nedílných součástech Microsoft Office, typicky v doplňku Analytické nástroje) primárně určená pro užití ve vzorcích buněk na pracovním listu či v pojmenovaných vzorcích (viz pojem Definovaný název). Vybrané vlastní funkce listu jsou pod VBA dostupné prostřednictvím objektu WorksheetFunction. Na listu Excelu lze využít také uživatelsky definovaných funkcí (procedury typu Function) nebo nevlastních funkcí třetích stran využívající různých technologií a doplňků (COM Add-ins, Automation Add-ins, funkce zprostředkované prostřednictvím tzv. obálek ve VBA).
Funkce APIAPI FunctionFunkce (procedury) obsažené v knihovnách DLL, dostupné prostřednictvím Windows API, na něž se odkazujeme ve VBA příkazem Declare.
Funkce VBAVBA FunctionVestavěná funkce jazyka (objektového modelu) VBA (Left, Abs apod.)
Procedura typu FunctionFunction, User defined function (UDF)viz Procedura typu Function
GrafGraph, ChartVizuální reprezentace číselných dat, jež jsou představována datovými body, sloupci, výsečemi apod.
HodnotaValueVýsledek funkce či přímého přiřazení, vyjadřující míru nebo stav, případně popisující obsah či vlastnost. Není nutně číselného typu.
Jednořádková oblast (buněk)Single-row selectionOblast buněk, které bez výjimky leží v jednom řádku. Jsou-li vybrány nebo jinak definovány všechny buňky téhož řádku, mluvíme o celořádkové oblasti.
Jednosloupcová oblast (buněk)Single-column selectionOblast buněk, které bez výjimky leží v jednom sloupci. Jsou-li vybrány nebo jinak definovány všechny buňky téhož sloupce, mluvíme o celosloupcové oblasti.
KartaTabZáložka dialogu nebo Pásu karet.
Kliknutí (klik)ClickJednotlivý stisk levého (pravého) tlačítka počítačové myši. V českém jazyce by se měl používat výraz "klepnout", nikoliv "kliknout".
KolekceCollectionSeskupení objektů stejného druhu v rámci objektového modelu aplikace (např. kolekce Worksheets sdružující listy v sešitu nebo kolekce Controls zahrnující ovládací prvky na formuláři). Na členy kolekce se můžeme odkazovat zpravidla indexem nebo jménem.
KomentářCommentObjekt reprezentovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu buňky, jenž umí zobrazit textovou i obrazovou informaci po najetí myší.
Kontextové menuPříruční nabídka vyvolaná stiskem pravého tlačítka myši, jejíž obsah se mění v závislosti na kontextu.
KurzorCursorPomineme-li výraz "buňkový kurzor", resp. databázový výklad toho pojmu, pak se bavíme zpravidla o (blikajícím) kurzoru v textových polích, který udává pozici pro zápis. Pro myš používejte termín "ukazatel myši".
ListSheet, WorksheetPojmenované místo, které může obsahovat buňky (pracovní list), graf nebo makra (makrolist). Z jednoho nebo více listů sestává sešit. Na listu se na něj odkazujeme názvem (viz ouško listu), z VBA pak také kódovým jménem nebo indexem.
MakroMacro, Excel4MacroAutomaticky probíhající, opakovaná posloupnost stávajících příkazů dané aplikace, v původním významu vytvořená v Excelu v makrojazyku XLM, která nijak nerozšiřuje schopnosti aplikace (ani neovlivňuje její prostředí). V dnešní době je tento pojem ztotožňován s procedurou. Pozn. Výstupem ze Záznamníku maker je také procedura.
MaticeMatrixObecně lze za matici považovat tabulkově uspořádanou množinu hodnot, jejichž pozice je dána indexem řádku a sloupce. Spojitá oblast buněk nebo pole hodnot jsou typickými představiteli (úložištěm hodnot) pro matici.
Maticová konstantaMatrix ConstantTabulkově uspořádaná množina konstantních hodnot (čísla, řetězce, pravdivostní hodnoty), jejichž pozice je dána indexem řádku a sloupce. Spojitá oblast buněk nebo pole hodnot jsou typickými představiteli (úložištěm hodnot) pro maticovou konstantu. Můžeme ovšem definovat i virtuální maticové konstanty (jakési plovoucí tabulky) přímo ve vzorcích a to podle předepsaných pravidel (složené závorky, oddělovače sloupců a řádků). Maticové konstanty můžeme také pojmenovávat a posléze se na ně prostřednictvím názvů odkazovat.
Maticový vzorecArray FormulaVzorec, který má maticovou povahu, tj. pracuje se vstupy maticově, případně přímo používá matice a maticové konstanty. Zadání takového vzorce v buňce zakončujeme stiskem Ctrl + Shift + Enter, načež Excel vzorec vloží mezi vnější složené závorky (nevkládáme je ručně). Pozn. Složené, ručně vložené závorky uvnitř vzorce, značí použití maticové konstanty.
MetodaMethodČinnost, která je objektem podporována (vytvořit, smazat, přesunout apod.).
Metoda Táhni a pusťDrag and DropMetoda spočívá v uchopení objektu (například buňky za její hranu) a jeho přetažení jinam. Praktický nácvik: Na objekt klepneme levým tlačítkem myši v požadovaném místě a pohybem myši jej za stálého držení stisknutého tlačítka táhneme do místa cíle. Tam teprve uvolníme tlačítko myši.
Microsoft ExcelExcel, Application, SpreadsheetMicrosoft Excel (také Microsoft Office Excel, zkráceně Excel) je aplikací (software z kategorie shareware, spreadsheet), která je součástí kancelářského balíku Microsoft Office (prodává se i samostatně) a představuje tabulkový procesor (kalkulátor). Primárně je určen pro analýzu dat. Jeho výstupem jsou nejrůznější výpočty, tabulky, přehledy a grafy. Podporuje doplňky a programování v jazyce VBA.
MřížkaGridRastr, který opticky pomáhá rozlišit hranice mezi buňkami pracovního listu. Sama o sobě se mřížka netiskne a je možné ji skrýt.
NáhledPreviewV Excelu pohled na aktivní list tak, jak bude vypadat po tisku (na listy papíru). Poloha objektů stejně jako například zalomení textu nemusí být totožné s tím, co vidíte v režimu návrhu na monitoru. Výstup lze ovlivnit také s pomocí dialogu Vzhled stránky.
Nespojitá oblast (buněk)Non-continuous selection (area)Nesouvislá, přerušovaná skupina buněk.
Oblast (buněk)Range, Selection, CellsSeskupení buněk.
Ouško listuSheet TabZáložka (karta) listu umístěná v dolní části okna Excelu zobrazující název listu.
OvěřeníData ValidationNa listu Excelu se jedná o nástroj, který umožňuje definovat či kontrolovat typ vstupu v buňce (výběr ze seznamu, povolený interval hodnot, vstup musí vyhovovat podmínce definované vzorcem apod.)
Ovládací prvek Číselník (přetáčecí tlačítko)SpinButtonOvládací prvek sloužící ke zvýšení či snížení určité hodnoty nebo k přesunu mezi položkami.
Ovládací prvek KartyTabStripOvládací prvek, jehož karty představují jakési proměnné pro činnost vykonávanou se stejnými ovládací prvky.
Ovládací prvek ObrazImageOvládací prvek sloužící jako kontejner pro obrázky.
Ovládací prvek Pole se seznamemComboBoxOvládací prvek, který je kombinací textového pole a seznamu. Uživatel v něm může vybírat ze seznamu hodnot nebo vložit svou vlastní. Občas se u něj také můžete setkat s výrazem roz(e)vírací seznam nebo roletka.
Ovládací prvek Popis (popisek)LabelOvládací prvek zobrazující prostý text, jenž nelze ručně měnit.
Ovládací prvek PosuvníkScrollBarOvládací prvek pro rychlý přesun v objektu (zpravidla okno aplikace) nebo změnu hodnoty.
Ovládací prvek Přepínací tlačítkoToggleButtonDvouhodnotový (dvoupolohový) ovládací prvek s optickým zvýraznění polohy (zapnuto, vypnuto).
Ovládací prvek PřepínačOptionButton, RadioButtonOvládací prvek vyskytující se v počtu dvou a více v rámečku Frame, nebo náležející do stejné skupiny GroupName, který dává uživateli na výběr výhradně jednu z nabízených možností.
Ovládací prvek Příkazové tlačítkoCommandButtonOvládací objekt spjatý s vykonáním akce.
Ovládací prvek RámečekFrameOvládací prvek pro optické i funkční seskupení jiných ovládacích prvků.
Ovládací prvek SeznamListBoxOvládací prvek představující (zpravidla vícesloupcový) seznam položek pro výběr.
Ovládací prvek Textové poleTextBoxOvládací prvek, do něhož uživatel může vstupovat (vkládat text) nebo z něj čerpat hodnoty.
Ovládací prvek Vícenásobná stránkaMultiPageOvládací prvek používaný pro zobrazení většího množství informací na malém prostoru. Každá stránka může obsahovat jiné ovládací prvky.
Ovládací prvek Zaškrtávací políčkoCheckBoxDvouhodnotový výběrový ovládací prvek (ano/ne, zapnuto/vypnuto, chci/nechci apod.).
Pás karetRibbonPruh nabídek a nástrojů seskupených podle tématu pod jednotlivé karty, který v novodobých verzích Excelu (2007, 2010) nahradil dřívější (standardní) panely nabídek a nástrojů.
PodprogramSubroutineV některých jazycích část programového kódu volaná instrukcí On..GoTo (GoSub) nebo také samostatný blok programových instrukcí vykonávající dílčí část úlohy. Dnes je tento pojem ztotožňován s procedurou.
Pole názvůName BoxTextové pole umístěné v horní části okna aplikace Excel (vlevo od řádků vzorců) zobrazující adresu buňky, rozsah oblasti buněk během operace tažení, název objektu či vlastní definovaný název.
Pracovní listWorksheetOmezená dvourozměrná (2D) oblast buněk uspořádaných do řádků a sloupců s počátkem v buňce A1 a rozsahu daném verzí aplikace. Více pracovních listů v sešitu tvoří pomyslné vrstvy a dává jinak plochým oblastem buněk jakýsi třetí rozměr (pseudo 3D).
ProceduraProcedura typu SubProcedure, Subtj. subrutina, podprogram. Posloupnost instrukcí spustitelná uživatelem pouze jako celek (vyjma krokování během ladění), určená k opakovanému provádění. Voláme ji názvem a její činnost se řídí zpravidla údaji zadanými ve volání jako argumenty.
Procedura typu FunctionProcedure, Functiontj. funkcionální procedura, z jiného pohledu také uživatelem definovaná funkce (UDF). Narozdíl od procedury typu Sub vrací do volající instrukce určitou hodnotu jako výsledek jím definovaného postupu (nejčastěji výpočtu), objevuje se napravo ve výrazu (přiřazení).
ProjektProjectSouhrn všech modulů a formulářů patřících danému sešitu.
PříčkaPanes, Freeze PanesČárový objekt, který rozděluje (zmrazuje) část okna.
ŘádekRow, EntireRowSkupina boční (levou, pravou) hranou sousedících buněk nebo číselné označení takových buněk na pracovním listu Excelu. Číslo řádku je součástí adresy buňky či oblasti buněk.
Řádek vzorcůFormula BarTextové pole umístěné v horní části okna aplikace Excel umožňující zadat nebo upravit hodnoty či vzorce v buňkách nebo grafech. Zobrazuje neformátovaný obsah (hodnotu, řetězec, vzorec) v aktivní buňce. V případě hodnoty (typicky datum) se může zobrazený obsah lišit od jeho vnitřní interpretace Excelem.
ŘetězecStringVe VBA datový typ String. Na listu Excel textové řetězce v buňce automaticky zarovnává vlevo.
SešitWorkbookSoubor Excelu estávající z jednoho nebo více listů.
SkriptScriptHistoricky vzato, ve Windows zpravidla tento pojem představoval ucelený programový kód psaný v jazycích VBScript (prostý textový  soubor s příponou vbs) či Jscript (obdoba JavaScriptu), k jehož spuštění byla nutná přítomnost hostitele Windows Scripting Host (WSH, standardně součástí operačního systému, proto lze soubory se skripty označit jako samospustitelné) a jeho utilit CScript (WScript). VBScript je podobný jazyku VBA. Oba jazyky sdílejí objektový model pro práci se soubory - File System Objects. Naopak VBSCript neumožňuje přístup k externím funkcím a procedurám (příkaz Declare), neobsahuje rutiny typu On Error GoTo a neumožňuje explicitní deklaraci proměnných (vše typu Variant). Umí se ovšem napojit na objektový model aplikací Office (CreateObject), což je výhodné pro plánované spuštění úlohy přímo z operačního systému. Historicky byl VBScript a JScript využíván také pro webové stránky určené prohlížeči Internet Explorer. Klasickou úlohu skriptů dnes doplňuje (nahrazuje) technologie PowerShell nebo třeba služba Windows Management Instrumentation (WMI), dostupná i z VBA. Pozn.  Microsoft Office 2013 přináší nový nástroj pro tvorbu webových doplňků prostřednictvím JavaScript API for Office (XML, HTML, CSS, JavaScript, REST, OData, OAuth).
Sloučená buňkaMerged CellBuňka vzniklá sloučením dvou nebo více sousedících buněk (sjednocením buněk přes více řádků či sloupců). Při práci se sloučenou buňkou se víceméně odkazujeme na první buňku, která se na sloučení podílela.
SloupecColumn, EntireColumnSkupina horní (dolní) hranou sousedících buněk nebo písmenné (číselné) označení takových buněk na pracovním listu Excelu. Písmeno (číslo) sloupce je součástí adresy buňky či oblasti buněk.
Spojitá oblast (buněk)Continuous selection (area)Souvislá, nepřerušovaná skupina hranou sousedících buněk.
TabulkaTable, List, ListObjectObecně se jedná o ucelenou, ohraničenou oblast naformátovaných buněk, která obsahuje hlavičku sloupců a řádků a v jejich průsečících hodnoty. Prostřednictvím vyhledávacích funkcí čerpají informace z tabulek vzorce. Pojmem Tabulka (Table) nahrazují novodobé verze Excelu (2007, 2010) dřívější výraz Seznam (List, List Object), kdy má tabulka sloupcový charakter známý z databází - co sloupec (pole, Field), to jeden datový typ a údaj, co řádek, to záznam (Record) - a představuje samostatný objekt (doplněný o filtry, souhrnný řádek a další nástroje), vhodný mimo jiné jako zdroj pro kontingenční tabulku.
Třídění (řazení)SortTřídění (lépe řazení) je proces, ve kterém třídícími algoritmy měníme uspořádání záznamů v seznamu do konečné podoby (vzestupně nebo sestupně), nejčastěji podle abecedy nebo číselné velikosti. Mezi nejefektivnější algoritmy patří tzv. QuickSort.
UdálostEvent, Event ProcedureMísto (stav, proběhlá činnost) ve sledovaném ději. V případě Excelu mluvíme často o jeho schopnosti zachytit událost a nabídnout uživateli její kontrolu prostřednictvím tzv. "událostní procedury".
Ukazatel myšiMouse PointerIkona ukazující pozici počítačové myši a měnící se podle objektu pod ní, resp. podle kontextu a stavu.
VBAVBA, Visual Basic for ApplicationsObjektově orientovaný vyšší programovací jazyk, vývojově srovnatelný s jazykem Visual Basic (6) či VBScriptem, využívající objektově definovaný model konkrétní aplikace (Office, ale i Corel či AutoCAD), umožňující zprostředkovaně rozšířit schopnosti aplikace (ActiveX, OLE, DLL, COM). Je závislý na těchto aplikacích (jeho výsledkem není samospustitelný program či skript), ale není jejich přímou součástí .
VBEVBEEditor VBA, tj. prostředí (okno aplikace) pro programování ve VBA.
VBScriptVBScriptSkriptovací jazyk založený na jazyce Visual Basic 6. Vytvořené skripty je možné spouštět přímo v systému Windows nebo jimi obohacovat webové stránky určené pro Internet Explorer.
VlastnostPropertyCharakteristika objektu (název, velikost, barva apod.).
Vyplňovací úchytFill HandleMalý čtvereček v pravém dolním rohu buňky sloužící k rozšíření obsahu buňky (formátu) tažením do buněk sousedících. Najetí nad něj myší je doprovázenou změnou ukazatele myši na nitkový kříž.
VzorecFormula, FormulaLocalUrčitý předpis sestavení hodnot, odkazů na buňky a názvů za použití operátorů a funkcí, které společně vytvářejí novou hodnotu v buňce nebo jiném nositeli vzorce. Vzorec představuje realizovaný algoritmus výpočtu a vždy začíná znakem rovná se (=).
WMIWindows Management InstrumentationSlužba popisující objekty existující v prostředí správy. S její pomocí dokážeme vyhledávat hodnoty v registrech, shromažďovat informace o právech uživatelů nebo třeba prohlížet a měnit konfiguraci systému v místním i ve vzdáleném počítači.
WSHWindows Scripting Host, Wscript, CscriptInterpreter skriptů (především VBScriptu) pro 32bitové platformy Windows.
Záhlaví (řádků, sloupců)HeaderPrimárně oblast s popisky řádků a sloupců na pracovním listu Excelu, jinak také vyhrazená horní (levá) oblast tabulky.
Záznamník makerMacro RecorderIntegrovaný nástroj umožňující zaznamenat probíhající činnost v aplikaci prostřednictvím kódu VBA.