CommandBar Controls ID
Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou být již přesměrovány jinam, jsou zmrazeny (ID 4177), nesou jiný název (ID 31276), špatně fungují (ID 1032) nebo nejsou na Pásu karet obsaženy (ID 2915).

PrvekIDPrvekIDPrvekID
&Soubor30002Nov&ý…18
&Soubor30002Otevř&ít…23
&Soubor30002Zav&řít106
&Soubor30002&Uložit3
&Soubor30002Uložit j&ako…748
&Soubor30002Jedna webová stránka (*.mht)3823
&Soubor30002Uložit p&racovní prostor…846
&Soubor30002Hle&dání souborů…5905
&Soubor30002O&právnění…7994
&Soubor30002Oprá&vnění31308&Neomezený přístup7990
&Soubor30002Oprá&vnění31308&Omezený přístup7991
&Soubor30002Oprá&vnění31308Sp&ravovat pověření10014
&Soubor30002&Rezervovat6127
&Soubor30002&Vrátit se změnami…6128
&Soubor30002&Historie verzí…7799
&Soubor30002Náhled &webové stránky3655
&Soubor30002V&zhled stránky…247
&Soubor30002O&blast tisku30255&Nastavit oblast tisku364
&Soubor30002O&blast tisku30255&Vymazat oblast tisku1584
&Soubor30002N&áhled109
&Soubor30002&Tisk…4
&Soubor30002Odes&lat30095Příje&mce pošty3738
&Soubor30002Odes&lat30095Pů&vodní odesílatel…6139
&Soubor30002Odes&lat30095Příjem&ce pošty (na revizi)…5958
&Soubor30002Odes&lat30095Příjemce p&ošty (jako příloha)…2188
&Soubor30002Odes&lat30095Složka &Exchange…938
&Soubor30002Odes&lat30095Účast&ník schůzky v režimu online3728
&Soubor30002Odes&lat30095Příjemce prostřednictvím internetové fa&xové služby…7392
&Soubor30002Vlastnost&i750
&Soubor30002Sem bude doplněn název posledního soubo&ru12547
&Soubor30002Sem bude doplněn název posledního soubo&ru831
&Soubor30002Odhlási&t se od služby5950
&Soubor30002Ukončit aplikaci E&xcel752
Úpr&avy30003&Zpět: Přiřadit makro128
Úpr&avy30003&Opakovat: Nový37
Úpr&avy30003&Vyjmout21
Úpr&avy30003&Kopírovat19
Úpr&avy30003S&chránka systému Office…809
Úpr&avy30003V&ložit22
Úpr&avy30003Vložit jinak&…755
Úpr&avy30003Vložit jako hypertextový o&dkaz2787
Úpr&avy30003Vypln&it30020Dol&ů372
Úpr&avy30003Vypln&it30020Do&prava371
Úpr&avy30003Vypln&it30020&Nahoru867
Úpr&avy30003Vypln&it30020Do&leva868
Úpr&avy30003Vypln&it30020&Jiný list…869
Úpr&avy30003Vypln&it30020Ř&ady…870
Úpr&avy30003Vypln&it30020Zarovnat do &bloku871
Úpr&avy30003Vy&mazat30021V&še1964
Úpr&avy30003Vy&mazat30021&Formáty872
Úpr&avy30003Vy&mazat30021O&bsah873
Úpr&avy30003Vy&mazat30021&Komentáře874
Úpr&avy30003Vy&mazat30021&Hypertextové odkazy2955
Úpr&avy30003Vy&mazat30021&Odebrat hypertextové odkazy16486
Úpr&avy30003Od&stranit…478
Úpr&avy30003Odstr&anit list847
Úpr&avy30003Pře&sunout nebo zkopírovat list…848
Úpr&avy30003&Najít…1849
Úpr&avy30003Na&hradit…313
Úpr&avy30003Př&ejít na…757
Úpr&avy30003P&ropojení…759
Úpr&avy30003O&bjekt961
Úpr&avy30003&Objekt30019&<sloveso>1965
Úpr&avy30003&Objekt30019&Převést…1967
&Zobrazit30004Nor&málně723
&Zobrazit30004&Zobrazit konce stránek724
&Zobrazit30004&Podokno úloh5746
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Standardní761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Formát761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Aktualizovat761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Externí data761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Formuláře761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Graf761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Kontingenční tabulka761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Kreslení761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Obrázek761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Ohraničení761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Ovládací prvky761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Revize761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Seznam761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Text na řeč761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Visual Basic761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Web761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045WordArt761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Zámek761
&Zobrazit30004Panely nástro&jů30045Závislosti vzorců761
&Zobrazit30004Řádek &vzorců849
&Zobrazit30004Stavový řáde&k850
&Zobrazit30004&Záhlaví a zápatí…762
&Zobrazit30004&Komentáře1594
&Zobrazit30004Vlastní zo&brazení…950
&Zobrazit30004&Celá obrazovka178
&Zobrazit30004Lup&a…925
Vlož&it30005Vložit buň&ky…295
Vlož&it30005Řáde&k296
Vlož&it30005&Sloupec297
Vlož&it30005&List852
Vlož&it30005&Graf…1957
Vlož&it30005Sym&bol…308
Vlož&it30005K&onec stránky509
Vlož&it30005Obnovit všechny &konce stránky1585
Vlož&it30005&Funkce…385
Vlož&it30005&Název30023&Definovat…878
Vlož&it30005&Název30023&Vložit…879
Vlož&it30005&Název30023&Vytvořit…880
Vlož&it30005&Název30023&Použít…881
Vlož&it30005N&ový komentář1589
Vlož&it30005&Rukopisné poznámky9071
Vlož&it30005Ob&rázek30180&Klipart…682
Vlož&it30005Ob&rázek30180Z&e souboru…2619
Vlož&it30005Ob&rázek30180Ze &skeneru nebo fotoaparátu…1764
Vlož&it30005Ob&rázek30180&Kreslení a psaní rukou9405
Vlož&it30005Ob&rázek30180&Automatické obrazce2630
Vlož&it30005Ob&rázek30180&WordArt…1031
Vlož&it30005Ob&rázek30180&Organizační diagram702
Vlož&it30005&Diagram…1032
Vlož&it30005&Objekt…546
Vlož&it30005Hypertextov&ý odkaz…1576
&Formát30006&Buňky…855
&Formát30006Řá&dek30024&Výška…541
&Formát30006Řá&dek30024&Přizpůsobit882
&Formát30006Řá&dek30024Skrý&t883
&Formát30006Řá&dek30024Zobr&azit884
&Formát30006Sl&oupec30025Šíř&ka…542
&Formát30006Sl&oupec30025&Přizpůsobit885
&Formát30006Sl&oupec30025&Skrýt886
&Formát30006Sl&oupec30025&Zobrazit887
&Formát30006Sl&oupec30025&Standardní šířka…888
&Formát30006&List30026&Přejmenovat889
&Formát30006&List30026S&krýt890
&Formát30006&List30026Zo&brazit…891
&Formát30006&List30026P&ozadí…952
&Formát30006&List30026&Barva karty…5747
&Formát30006&Automatický formát…786
&Formát30006&Podmíněné formátování…3058
&Formát30006&Styl…254
&Formát30006&Fonetický přepis30136&Upravit fonetiku1611
&Formát30006&Fonetický přepis30136&Nastavení fonetiky…1613
&Formát30006&Fonetický přepis30136&Zobrazit pole fonetiky1614
&Nástroje30007Pravopi&s…2
&Nástroje30007Zdroje in&formací…7343
&Nástroje30007&Kontrola chyb…6122
&Nástroje30007Zobrazi&t panel nástrojů Text na řeč7011
&Nástroje30007Sdílený pra&covní prostor…7710
&Nástroje30007Sdíle&t sešit…2040
&Nástroje30007S&ledování změn30138&Zvýraznit změny…2042
&Nástroje30007S&ledování změn30138&Přijmout či odmítnout změny…305
&Nástroje30007P&orovnat a sloučit sešity…2044
&Nástroje30007Záme&k30029Zamknout &list…893
&Nástroje30007Záme&k30029&Povolit uživatelům úpravy oblastí…6997
&Nástroje30007Záme&k30029Zamknout &sešit…894
&Nástroje30007Záme&k30029Za&mknout a sdílet sešit…3059
&Nástroje30007&Spolupráce online30468&Zahájit schůzku3727
&Nástroje30007&Spolupráce online30468&Naplánovat schůzku…4179
&Nástroje30007&Spolupráce online30468&Diskuse na webu4177
&Nástroje30007&Spolupráce online30468&Ukončit revizi…6141
&Nástroje30007&Hledání řešení…856
&Nástroje30007Scé&náře…857
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028&Předchůdci486
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028&Následníci451
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028Najít &chybu463
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028Odebrat &všechny šipky453
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028&Vyhodnocení vzorce5687
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028Zobrazit okno kukátk&a5686
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028&Režim závislostí vzorců6059
&Nástroje30007Zá&vislosti vzorců30028&Zobrazit panel nástrojů Závislosti vzorců892
&Nástroje30007M&akro30017&Makra…186
&Nástroje30007M&akro30017&Záznam nového makra…184
&Nástroje30007M&akro30017Zabezpeče&ní…3627
&Nástroje30007M&akro30017&Visual Basic Editor1695
&Nástroje30007Doplň&ky…943
&Nástroje30007Možnosti automat&ických oprav…793
&Nástroje30007&Vlastní…797
&Nástroje30007&Možnosti…522
&Data30011S&eřadit…928
&Data30011Filt&r30031Aut&omatický filtr899
&Data30011Filt&r30031&Zobrazit vše900
&Data30011Filt&r30031&Rozšířený filtr…901
&Data30011&Formulář…860
&Data30011So&uhrny…861
&Data30011&Ověření…2034
&Data30011&Tabulka…862
&Data30011Text do slou&pců…806
&Data30011Slouč&it…863
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Skrýt podrobnosti464
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Zobrazit podrobnosti462
&Data30011Skupi&na a přehled30032S&eskupit…3159
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Oddělit…3160
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Automatický přehled904
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Vymazat přehled905
&Data30011Skupi&na a přehled30032&Nastavení…906
&Data30011&Průvodce kontingenční tabulkou a grafem2915
&Data30011&Importovat externí data30101&Importovat data…6262
&Data30011&Importovat externí data30101Nový &webový dotaz…3829
&Data30011&Importovat externí data30101&Nový databázový dotaz…2054
&Data30011&Importovat externí data30101&Upravit dotaz…1950
&Data30011&Importovat externí data30101&Vlastnosti rozsahu dat…1951
&Data30011&Importovat externí data30101Para&metry…537
&Data30011Se&znam31276&Vytvořit tabulku…7193
&Data30011Se&znam31276&Změnit velikost tabulky…7765
&Data30011Se&znam31276Řá&dek souhrnů7372
&Data30011Se&znam31276&Převést na rozsah7375
&Data30011Se&znam31276Pu&blikovat tabulku…7684
&Data30011Se&znam31276Zobrazit &seznam na serveru7763
&Data30011Se&znam31276&Odpojit seznam7683
&Data30011Se&znam31276&Synchronizovat seznam7761
&Data30011Se&znam31276&Zahodit změny a aktualizovat7762
&Data30011&XML31268&Import…7433
&Data30011&XML31268&Export…7432
&Data30011&XML31268&Aktualizovat data XML7812
&Data30011&XML31268Zdroj &XML…7693
&Data30011&XML31268&Vlastnosti mapování XML…7813
&Data30011&XML31268Ro&zšiřující balíky XML…7784
&Data30011&Obnovit459
&Okno30009Nové o&kno303
&Okno30009Uspořá&dat…298
&Okno30009&Porovnat vedle sebe…7698
&Okno30009&Skrýt865
&Okno30009&Zobrazit…866
&Okno30009&Rozdělit302
&Okno30009&Ukotvit příčky443
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
&Okno30009&Window Name Goes Here830
Nápo&věda30010Nápově&da pro Microsoft Excel984
Nápo&věda30010&Skrýt pomocníka1004
Nápo&věda30010&Office.com3775
Nápo&věda30010&Kontakt7903
Nápo&věda30010Nápověda pro &Lotus 1-2-3…936
Nápo&věda30010&Vyhledat aktualizace9340
Nápo&věda30010Ro&zpoznat a opravit…3774
Nápo&věda30010&Aktivovat produkt…5933
Nápo&věda30010Možnosti ochrany oso&bních údajů…7714
Nápo&věda30010&O aplikaci Microsoft Excel927