Procenta v Excelu a výpočet DPH

Procenta v Excelu řeší spousta uživatelů Excelu s pomocí formátu buňky. Korektnější je ovšem používat klasickou trojčlenku, resp. přímou úměru. Ani výpočet DPH není nijak složitý, nicméně se řídí Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Formát Procenta

a) Pokud již v buňce s obecným formátem je hodnota 1 a my na ni nasadíme formát Procenta, pak se dočkáme vizuální podoby 100%. Interní hodnota zůstane přitom 1.

b) Pokud do prázdné buňky zadáme hodnotu 1% (1 %), Excel vydělí hodnotu 100 a vizuálně se dočkáme podoby 1%. Interní hodnota tedy bude 0,01.

Pozn. Rozpoznávání vstupních dat může být nepříjemné stejně jako u datumu a nelze mu zabránit jinak než předformátováním buňky na text. Absence mezery mezi hodnotou a jednotkou je typograficky špatně (1% značí “jednoprocentní” nikoli “jedno procento”), ostatně u datumu mají být rovněž mezery po tečkách.

Pokud hodnota 100 v buňce pro vás znamená 100 % a navazující výpočet řeší procenta jinak než formátem, pak procenta představují jednotku podobně jako kilogramy, kusy, … a zbytek řeší vlastní formát buňky, například ve tvaru 0,0″ %”.

Když učím téma formátu buňky, říkám, že je to make-up, který nemění povahu obsahu (ženy). Nicméně v případě formátování obsahu coby textu už je to polopravda a vzhledem k chování formátovacího znaku % vyloženě nepravda (dělí stem). Osobně mi vůbec nesedí ani mixované zápisy =1+20%. Patřím zkrátka k lidem, kteří řeší procenta výpočtem.

Výpočet procent v Excelu

K výpočtu procent se vztahují dva pojmy známé z matematiky a vesměs základní školy. První z nich je “přímá úměra” a druhý “trojčlenka“.

Zde jen v krátkosti připomínám, že přímá úměra lidově řečeno říká “čím více jednoho, tím více druhého” (množství – váha, množství – cena, procenta), zatímco nepřímá představuje “čím více jednoho, tím méně druhého” (počet lidí – čas práce, rychlost – čas, vzdálenost – velikost). Když zazní pojem trojčlenka, vybaví si řada z vás jistě mnemotechnickou pomůcku a kreslení šipek směřujících nahoru či dolů (viz odkaz na trojčlenku výše a část Vlastní postup). A takto ji mám zafixovanou i já.

Nemusím jistě zdůrazňovat, že v matematice

celek = 100 % = 1
1/2 celku = 50 % = 0,5
atd.

Příklad 1
Mějme za úkol zjistit, kolik zaplatíme za zboží s původní cenou 2500 Kč po slevě 20 %.

Procenta v Excelu - Příklad 1
Procenta v Excelu – Příklad 1

Uvedený školní zápis má výhodu v tom, že vizuálně si žák srovná v hlavě jednotky, a také lépe posoudí, jestli výsledek dává smysl. Na druhou stranu, možná by při sestavování vzorce pomohlo otočení zápisu. To už je na vás.

Procenta v Excelu - Příklad 1
Procenta v Excelu – Příklad 1

Pro praxi se hodí drobná technická pomůcka. V první fázi řešíme samotnou slevu.

20 % z 2500 Kč

což řečí matematiky (Excelu) je

20 / 100 * 2500

tj. procenta vyjádříme jako desetinné číslo a slovní “z” zaměníme za operátor “krát”

0,2 * 2500 Kč = 500 Kč

Výsledná cena po uplatnění slevy je tedy 2500 – 500 = 2000 Kč.

Obecně si tudíž pamatujme, že

x % z částky = x * částka / 100

Pozn. Obchodníci si navykli švindlovat tak, že akční cenu v letácích počítají z vyšší částky, než byla před slevou, a sází na to, že si cenu před slevou nepamatujeme nebo není reálná. Napomáhá tomu i to, když se produkt za “původní” cenu ani de facto nikdy neprodává. Nebo jste snad někdy kupovali Studentskou pečeť za více než 30 Kč :-)?

Příklad 2
O kolik se zvedla produkce, jestliže v měsíci lednu činila 2500 kusů zboží a v únoru vzrostla na 2750 kusů?

Procenta v Excelu - Příklad 2a
Procenta v Excelu – Příklad 2a

Celkově tedy produkce stoupla o 110 – 100 = 10 %.

Tip
Pokud hodnota B následuje po hodnotě A a pracujeme s rozdílem B-A, pak znaménka vyjadřují vzrůst/pokles (zde lze těžko doporučit vypuštění a práci s absolutní hodnotou rozdílu). K viditelnému znaménku plus si můžeme dopomoci vlastním formátem buňky:

“+ “0,0;”− “0,0

A lehká obměna z pohledu plánování…

Lednová produkce činila 2500 kusů. Kolik výrobků je potřeba vyrobit navíc, má-li únorová produkce vzrůst o 10 %?

Procenta v Excelu - Příklad 2b
Procenta v Excelu – Příklad 2b

Celkově je tedy potřeba navýšit výrobu o 2750 – 2500 = 250 kusů.

Příklad 3
Jako poslední z této kategorie uvádím příklad na rozpočet částky dle příslušných podílů. (Úlohu za nás může vyřešit i výsečový graf.)

Procenta v Excelu - Příklad 3
Procenta v Excelu – Příklad 3

Kontrola je zřejmá. Dílčí podíly musí dát dohromady 100 %, tj. celek. To je mimochodem častý chyták matematických hádanek a hříček týkajících se dědictví (osobně si vybavuji dělení velbloudů a zadání kdysi dávno v časopisu VTM).

Dávejte si přitom pozor u úloh “podíl z podílu” (bankovní lupič se ve výsledku dělí ještě s přítelkyní, společnost A má podíl ve společnosti B, která dále vlastní podíl ve společnosti C, typicky konsolidované účetní závěrky).

Výpočet DPH v Excelu

Na výpočet daně sice také fungují matematické poučky, nicméně správný postup výpočtu definuje Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Co to znamená v praxi?
Výpočet “zdola” je rutinní záležitost. Při výpočtu daně “shora” násobíme částku včetně daně předepsaným koeficientem. V obou případech pak můžeme a nemusíme zaokrouhlovat daň běžným matematickým způsobem na celé koruny.

Výpočet DPH v Excelu "zdola"
Výpočet DPH v Excelu “zdola”
Výpočet DPH v Excelu "shora"
Výpočet DPH v Excelu “shora”

Ke stažení
vypocet_procent_dph.zip